Természetvédelmi területek Dunaszekcsőn

Duna-Dráva Nemzeti Park, Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület

 

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

 

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint 46. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Duna-Dráva Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) néven a Duna Sió-torkolat, a Dráva-torkolat között, valamint a Dráva mellett lévő 20 560,8 hektár, illetve a Nemzeti Park területéhez csatolom a már védetté nyilvánított 28 918 hektár, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 49 478,8 hektár kiterjedésű területet.(2) A Nemzeti Parkból fokozottan védetté nyilvánítom, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 13 431,6 hektár kiterjedésű területet.(3) Az (1) bekezdés szerint a Nemzeti Parkhoz csatolt védett természeti területeken a tájvédelmi körzet, illetve a természetvédelmi terület elnevezést törlöm, ezek jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Duna és a Dráva folyók mellékágrendszerük, valamint az érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, továbbá az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak védelme.

3. § (1) A Nemzeti Park természetvédelmi kezelését a Dél-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóságból az e rendelettel létrehozott Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.(2) Ahol e rendelet hatálybalépése előtti jogszabály, valamint a nemzeti park igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról szóló 3/1990. (XI. 27.) KTM rendelet Dél-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóságot említ, azon Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot kell érteni.

4. §

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


 

1. számú melléklet a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelethez

 

 A Duna-Dráva Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Dunaszekcső: 0183/a, 0183/b, 0184/, 0185/2a, 0185/2b, 0210/1, 0210/2, 0212/, 0213/, 0214/, 0215/, 0216/, 0217/ Összesen: 710.6534 ha


 

2. számú melléklet a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelethez

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei 

Dunaszekcső: 0183/b, 0184/, 0185/2a, 0210/1, 0210/2, 0213/, 0214/, 0215/, 0216/, 0217/ Összesen: 192.5175 ha 

   np

  

 


27/1998. (VII.10.) KTM rendelet

a Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület létesítéséről  

 

   

2014_07_16  2015_11_30  felsziget 

1          2

    

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Dunaszekcső 770/3, 770/4, 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909, 912/3, 912/4, 913, 914, 3504/a, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3524/1, 3524/2, 3525/1, 3525/2, 3526/1, 3526/2, 3527/b, 3528/a, 3555/1, 3555/6 b, 3555/6 c, 3555/6 d, 3560/a, 3560/b, 3560/c, 3560/d, 3776/1, 3778 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számokból álló 6,8 ha kiterjedésű területet.

2. § A természetvédelmi területből fokozottan védetté nyilvánítom a Dunaszekcső 770/3, 770/4, 903 helyrajzi számú területeket.

3. § A védetté nyilvánítás célja az érintett területek földtani, morfológiai, természeti, kultúrtörténeti értékeinek védelme, megőrzése.

4. § A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

További anyagok:

 

A dunaszekcsői magaspart rogyásos suvadása:

http://mernokgeologia.bme.hu/ocs/index.php/konferencia/2011/paper/viewFile/186/178

 

Pleisztocén rétegsorok malakológiai vizsgálatai

http://www.matramuzeum.hu/e107_files/public/docrep/DUNASZEKCSOI.PDF

 

 

 

 
 
 
 
45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete szerinti különleges madárvédelmi területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § A Kr. 6. számú melléklete szerinti különleges természet-megőrzési területnek jelölt területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § A Kr. 7. számú melléklete szerinti kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területeknek jelölt területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett települések betűrendes felsorolását, valamint a településeken található az 1-3. §-ban meghatározott területek megnevezését a 4. számú melléklete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről, 4. cikk (1) és (2) bekezdés;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről, 4. cikk (1) bekezdés.

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges madárvédelmi területek

Dunaszekcső

0168/a, 0168/b, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176/a, 0176/b, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található jelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek

Dunaszekcső

0168/a, 0168/b, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176/a, 0176/b, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186,